DARMOWE USŁUGI MEDYCZNE I LECZENIE W POLSCE | Adwokat w Europie

Wszyscy ubezpieczeni, tj. osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą korzystać z bezpłatnych usług medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej. UBEZPIECZENIE MEDYCZNE OBEJMUJE OSOBY KTÓRE :pracują na umowę o pracę, umowy prowizyjne, prowadzą działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza), ubezpieczenie w KRUS, status emeryta, podpisały umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ.

Ponadto korzystać z darmowych usług medycznych mogą: osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), które spełniają kryterium dochodowe w celu otrzymania pomocy społecznej: dzieci i młodzież – do 18 lat, kobiety w ciąży i po porodzie – do 42 dni po urodzeniu, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, Osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów dotyczących koordynacji są ubezpieczone w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska lub (EFTA) zamieszkałym w Rzeczypospolitej Polskiej.

UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW RODZINY

Każdy ubezpieczony jest zobowiązany do ubiegania się o ubezpieczenie rodzinne dla członków rodziny, chyba że ma inne prawo do ubezpieczenia. Tymi osobami mogą być: małżonkowie – mąż, żona; wprowadzający krewni (rodzice, dziadkowie), którzy pozostają ubezpieczeni we wspólnym gospodarstwie domowym.

UBEZPIECZENIE MEDYCZNE DZIECI

Chociaż polskie prawo gwarantuje bezpłatne świadczenia dla wszystkich dzieci poniżej 18 roku życia, osoby ubezpieczone są zobowiązane do zarejestrowania ich do ubezpieczenia. Dotyczy to nie tylko biologicznych dzieci, ale także:

  • dzieci męża / żony,
  • adoptowane dziecko,
  • wnuki,
  • dzieci pozostające pod Twoją opieką jako rodzina zastępcza – do 18 lat.

UBEZPIECZENIE DZIECI PO SKOŃCZENIU 18 LAT

 Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 roku życia, może zostać zarejestrowane jako członek rodziny, ale nie dłużej niż do 26 roku życia. Po tym czasie, jeśli nie jest ubezpieczony z jakiegokolwiek innego powodu, musi poinformować szkołę lub uniwersytet, że będzie musiał złożyć wniosek o ubezpieczenie NFZ. Dzieci z dokumentami niepełnosprawności mogą być objęte ubezpieczeniem bez ograniczeń wiekowych.

PRAWO DO KORZYSTANIA Z DARMOWYCH USŁUG MEDYCZNYCH W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH

Następujące osoby są również uprawnione do świadczeń: którzy byli podatni na infekcje w wyniku kontaktu z zarażonymi osobami lub materiałem zakaźnym – do badań przeciwko błonicy, cholera, czerwonce, durowi brzusznemu, porażeniu endemicznemu, uzależnienie od alkoholu – w dziedzinie leczenia uzależnień od narkotyków; uzależnienie od narkotyków; z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie opieki psychiatrycznej; na uwięzi, cudzoziemcy umieszczani są w ośrodku bezpieczeństwa lub w areszcie w celu ekstradycji, posiadacze polskiej karty w korzystaniu z usług medycznych. w sytuacjach kryzysowych, jeżeli umowy międzynarodowe przewidują bardziej korzystne zasady.

Koszty usług zdrowotnych świadczonych takim osobom pokrywane są z budżetu państwa. Osoba, która nie jest objęta polisą ubezpieczenia, może być dobrowolnie ubezpieczona na podstawie pisemnego wniosku złożonego do funduszu. Aby podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, osoba uprawniona do wykupienia tego ubezpieczenia musi powiadomić biuro regionalne Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokumentem potwierdzającym prawo korzystania z usług medycznych jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia i dowód zapłaty. Opłata za ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Jest ona opłacana za każdy miesiąc kalendarzowy do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Wysokość składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia dobrowolnego jest zmienna, i zależy od średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu do poprzedniego kwartału, w tym wypłat dochodu.