Wypadek w rolnictwie. Eurazy w gospodarstwie | Adwokat w Europie

Wypadki w rolnictwie za granicą

Osoba poszkodowana w wypadku w gospodarstwie rolnym ma również prawo do odszkodowania. Obecnie systemy prawne wszystkich cywilizowanych krajów nałożyły na rolników obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to pokrywa szkody wyrządzone przez rolnika i osoby, które pozostają z nim w gospodarstwie domowym w związku z czynnościami wykonywanymi w gospodarstwie ( szkody powstałe na skutek prac wykonywanych w gospodarstwie, użycia maszyn rolniczych, pojazdów w ruchu drogowym, a także w związku z hodowlą bydła). Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie obejmuje uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć i uszkodzenie mienia.

Poszkodowani w wypadkach w rolnictwie mają szansę na kilka rodzajów świadczeń odszkodowawczych. W systemach prawnych poszczególnych państw przedstawiają się one nieco odmiennie, z reguły jednak są to :

• Zadośćuczynienie za doznane krzywdy (również psychiczne)
• Zwrot kosztów obejmujących wydatki na leczenie, rehabilitację, opiekę osób trzecich, leki i transport do placówek medycznych.
• Wyrównanie utraconych zarobków