Wypadek śmiertelny za granicą w pracy odszkodowanie co robić?

Wypadek w pracy za granicą odszkodowanie

Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się każdemu pracownikowi i w każdej branży. Aktualnie, gdy wielu Polaków pracuje w innych krajach, w tym między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii czy Norwegii, o wypadek śmiertelny za granicą w pracy nietrudno.

Wypadek w pracy to nagłe zdarzenie powodujące uraz fizyczny lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną przez pracownika pracą. Do wypadku tego rodzaju może dojść:

• w trakcie lub w związku z wykonywaniem czynności zwykłych i poleceń przez przełożonego
• w trakcie lub w związku z wykonywaniem czynności dla pracodawcy bez polecenia
• w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem pracy wskazanym przez pracodawcę
• w czasie podróży służbowej w związku z powierzonymi mu zadaniami

Do wypadków przy pracy za granicą często dochodzi podczas wykonywania pracy fizycznej, na przykład w branży budowlanej, produkcyjnej. Wypadki te mogą również zdarzyć się w wielu innych branżach. Osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy należy się z tego tytułu odszkodowanie, które będzie zadośćuczynieniem za doznane szkody. W zależności od kraju, w którym ma miejsce wypadek, zastosowanie mogą posiadać inne przepisy. Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, gdy ma miejsce wypadek za granicą odszkodowanie może być przyznane pracownikowi na takich zasadach, jakie panują w danym kraju.

Gdy ma miejsce wypadek śmiertelny za granicą co robić?

Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby zapewnić pracownikowi odpowiednie bezpieczeństwo. W zależności od stanowiska, powinien on dostarczyć mu właściwe narzędzia, odzież i obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej, a także powinien zapewnić mu dostęp do ergonomicznego stanowiska pracy. Wypadek za granicą co robić? Jeśli ma miejsce wypadek za granicą w pracy, poszkodowany pracownik powinien przede wszystkim zgłosić to zdarzenie pracodawcy oraz, w razie potrzeby, służbom ratowniczym. Wypadek powinien być odpowiednio udokumentowany według obowiązujących w danym kraju norm BHP – bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik, który doznał wypadku przy pracy, powinien pamiętać o tym, aby nie podpisywać żadnych dokumentów, których treści nie jest pewien. Mogą one spowodować zrzeczenie się roszczenia, a tym samym problemy w uzyskaniu odszkodowania. Poszkodowany powinien pamiętać o tym, aby zebrać odpowiednią dokumentację medyczną, rachunki za leki, opatrunki, wizyty lekarskie, rehabilitację, które następnie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za wypadek za granicą?

Gdy ma miejsce wypadek za granicą odszkodowanie przysługiwać będzie po spełnieniu odpowiednich warunków:

• gdy do wypadku doszło na skutek winy pracodawcy albo innego pracownika
• gdy nie minie termin przedawnienia roszczenia

Warto wskazać, że o odszkodowanie można ubiegać się również wtedy, gdy praca odbywała się nielegalnie. Aby stwierdzić, czy rzeczywiście można ubiegać się o odszkodowanie za wypadek za granicą w pracy, konieczne jest indywidualne przeanalizowanie danej sprawy.

Od kogo można dochodzić odszkodowania?

Poszkodowany pracownik może dochodzić odszkodowania z ubezpieczenia społecznego oraz bezpośrednio od pracodawcy, który najczęściej pokrywa je z własnego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej). W przypadku odszkodowań za szkody wyrządzone w wyniku wypadku w pracy sytuacja może przedstawiać się odmiennie w systemach prawnych poszczególnych państw, zwłaszcza gdy staramy się uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego (w Polsce jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Jakie odszkodowanie można uzyskać za wypadek przy pracy za granicą?

Pracownikowi, który został poszkodowany podczas wypadku przy pracy, przysługuje odpowiednie odszkodowanie. Poza odszkodowaniem może on ubiegać się również o poniższe świadczenia:

• zwrot kosztów leczenia
• zwrot kosztów utraconych dochodów
• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
• świadczenie pielęgnacyjne
• renta

Rodzaj świadczenia oraz jego wysokość zależne są od konkretnego przypadku – doznanych przez pracownika krzywd. Jeśli ma miejsce wypadek za granicą co robić? Skorzystaj z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, z którą można skutecznie zawalczyć o stosowne odszkodowanie.