Kategoria: ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI W PRACY I W ROLNICTWIE

  • Home
  • ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI W PRACY I W ROLNICTWIE

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy przysługują tzw. świadczenia wypadkowe. Świadczenia te wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczenia wypadkowego. Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych): […]
Czytaj więcej

Co to jest szkoda na osobie

Przez szkodę rozumie się każdy uszczerbek, który doznaje poszkodowany, wbrew swej woli na dobrach prawnie chronionych. Uszczerbek majątkowy da się co do zasady wykazać metoda rachunkową, natomiast krzywda nie ma charakteru mierzalnego. Krzywda spowodowana szkodą ma wymiar subiektywny a tym samym trudnym do oszacowania Szkoda na osobie polega na: 1. uszkodzeniu ciała, 2. wywołaniu rozstroju […]
Czytaj więcej

Co to jest szkoda całkowita

Ze szkodą całkowitą przy ubezpieczeniach komunikacyjnych mamy do czynienia, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy albo gdy koszty takiej naprawy przekroczyłyby wartość samochodu. Prawo polskie nie formułuje definicji pojęcia tzw. „szkody całkowitej”. Art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą […]
Czytaj więcej

Jak uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne

Osoba, która jest pacjentem w celu dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania może skorzystać z drogi sądowej, zarówno przed sądem cywilnym, jak i karnym. Istnieje również możliwość złożenia wniosku do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Zasady oraz tryb dochodzenia roszczeń wynikających z tzw. zdarzeń medycznych został szczegółowo uregulowany w rozdziale 13a ustawy z dnia 6 […]
Czytaj więcej

Co robić po wypadku w Kanadzie?

Prawo kanadyjskie wymaga ubezpieczenia samochodu, a wszyscy kierowcy muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kraju wynosi 200 000 USD, z wyjątkiem Quebecu, gdzie wynosi 50 000 USD. Ponadto każda prowincja i terytorium Kanady (z wyjątkiem Nowej Fundlandii i Labradoru) wymaga, aby kierowcy mieli ubezpieczenie na własne koszty leczenia […]
Czytaj więcej