Spadek w Austrii | Adwokat w Europie

Austriackie prawo spadkowe umożliwia dobrowolne rozporządzanie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Spadek w Austrii następuje wówczas na podstawie testamentu lub też przepisów prawa.

Testament w Austrii

Austriackie przepisy umożliwiają sporządzenie trzech typów testamentów:

  • testament notarialny – sporządzany u notariusza lub przed sądem
  • testament własnoręczny – spisywany na papierze i podpisywany przez spadkodawcę
  • testament alograficzny – zapisany ręcznie lub maszynowo przez inną osobę niż spadkodawca według życzeń spadkodawcy, musi być przygotowany w obecności trzech świadków

Spadek w Austrii można przekazać też przez zapisanie wspólnego testamentu. Testament ten mogą przygotować tylko małżonkowie lub partnerzy w zarejestrowanym związku partnerskim.

Testamenty Austriaków mogą być przechowywane w centralnym rejestrze testamentów (Österreichisches Zentrales Testamentsregister). Zarejestrowanie testamentu ułatwia wówczas znalezienie dokumentu w przebiegu postępowania spadkowego (Verlassenschaftsverfahren).

Dziedziczenie ustawowe w Austrii

W przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, wówczas spadek w Austrii rozrządzany jest na podstawie przepisów spadkowych.

Przykładowe zasady dziedziczenia spadku w Austrii:

  • Gdy spadkodawca pozostawił po sobie współmałżonka oraz dzieci, wówczas 1/3 majątku przechodzi na współmałżonka, a pozostała w równych częściach na dzieci.
  • Gdy spadkodawca nie miał już współmałżonka, lecz miał dzieci, to one dziedziczą majątek w równych częściach.
  • Gdy spadkodawca pozostawił współmałżonka, lecz nie miał dzieci, a przy tym nie miał rodziców, dziadków i rodzeństwa, majątek otrzymuje współmałżonek.

Zarejestrowani w związkach partnerskich partnerzy dziedziczą na takich samych zasadach jak małżonkowie.

W prawie spadkowym w Austrii obowiązuje także instytucja zachowku. Prawa do zachowku można dochodzić przed sądem przez okres 3 lat.

Spadek w Austrii – przyjęcie i zrzeczenie się spadku

Osoby, które są spadkobiercami spadkodawcy w Austrii, mogą:

  • przyjąć spadek w całości
  • przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza
  • zrzec się spadku

Czas na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub zrzeczeniu się spadku wynosi od 4 tygodni do 1 roku.

Postępowanie spadkowe w Austrii

Postępowanie spadkowe w Austrii (Verlassenschaftsverfahren) prowadzone jest przed sądem rejonowym (Bezirksgericht) właściwym dla miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu spadkodawcy.

Postępowanie to prowadzi notariusz, który pełni wówczas rolę komisarza sądowego (Gerichtskommissär). Odpowiada on za ustalenie spadkobierców, a także przygotowuje spis inwentarza spadkowego, gdy zdecydowano się na przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

Aby spadkobierca otrzymał spadek, musi on otrzymać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (Einantwortung) wydane przez sąd.

Otrzymałem spadek w Austrii – co zrobić?

Prawo spadkowe w Austrii może być skomplikowane. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spadków w Austrii jesteśmy całkowicie do dyspozycji. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług prawnych w Austrii!