Windykatorzy żądają spłaty zadłużenia! | Adwokat w Europie

Największy przepływ migracji zarobkowej ludności lub po prostu podróży za granicę do krajów europejskich ma miejsce za granicą celną Ukrainy z
Polską.  Dość często problemy zaczynają się po przekroczeniu granicy. Częstymi przyczynami takich problemów na granicy są: wykrywanie sfałszowanych lub niezarejestrowanych dokumentów. Na przykład: fałszowanie zaproszenia do pracy, fałszowanie polisy ubezpieczeniowej, fałszowanie prawa jazdy, dokumenty poświadczające osobisty, nielegalny transport towarów objętych podatkiem akcyzowym, problemy z pojazdami, wypadki drogowe. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości straż graniczna wszczyna postępowanie karne przeciwko podróżującemu i wnosi sprawę do sądu. W rezultacie podróżni otrzymują kary pieniężne oraz są poddani egzekucji przez komorników .

Biorąc pod uwagę, że sądy rzadko wysyłają zawiadomienie o rozprawie, terminie rozprawy w miejscu zamieszkania oskarżonego, decyzja jest podejmowana bez udziału oskarżonego.  Podczas następnej podróży za granice pojawi się komunikat o długu obywatela wobec państwa. W rezultacie zostanie takim osobą odmówiony  wjazd do Polski lub strefy Schengen. Brak spłaty takiego długu może skutkować pozbawieniem wolności za niespłacone długi.

W przypadku, gdy firmy windykacyjne lub komornik żądają spłaty długu: za niezapłaconą polisę ubezpieczeniową, za niezapłaconą fakturę za usługi wykonane lub dostarczone towary, za naruszenie przepisów ruchu drogowego, za nieopłacony parking, za nieodpłatne usługi medyczne, za nieodpłatne szkolenie. Wszystkie te długi i roszczenia windykatorów wynikają z umów podpisanych przez Ciebie ze stronami trzecimi, lub za naruszenie ogólnie przyjętych zasad, gdy takie umowy nie są stosowane. Firmy windykacyjne będą wymagać zapłaty wszystkich długów, dług zostanie powiększony o odsetki.