Wspólny testament małżonków w prawie niemieckim | Adwokat w Europie

Polskie przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że testament może zawierać rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy. Oznacza to, że testament dotyczy wyłącznie jednego spadkodawcy. Niemiecki ustawodawca wprowadził możliwość wspólnego testamentu tzw. gemeinschaftliches Testament.

Kto może sporządzić wspólny testament zgodnie z prawem niemieckim?

Wspólny testament tzw. gemeinschaftliches Testament, może być sporządzony tylko przez małżonków. Najczęściej sporządza go pismem ręcznym jeden z małżonków. Następnie tak spisany własnoręcznie testament jest podpisywany przez obydwoje małżonków. Ważne, aby małżonek który nie jest autorem testamentu (czyli ten który tylko podpisuje dokument sporządzony przez drugiego małżonka) opatrzył swój podpis datą oraz miejscem składania podpisu.

Czym jest testament berliński (Berliner Testament)?

Wyżej przedstawiony został sposób sporządzenia testamentu w formie pisemnej przez jednego małżonka.

Testament berliński (Berliner Testament) jest wspólnym testamentem sporządzonym w formie aktu notarialnego na mocy którego małżonkowie wzajemnie powołują się do całego spadku w przypadku śmierci jednego z nich. Powołanie do całości spadku powoduje, że spadkobiercy ustawowi zazwyczaj dzieci zostają wydziedziczeni.

Nasi prawnicy zwracają uwagę na szczególny problem roszczeń wydziedziczonych dzieci na postawie testamentu berlińskiego. Wieloletnie doświadczenie pozwala również dokonać szczególnych zapisów w testamencie, które uchronią małżonka będącego spadkobiercą na podstawie testamentu berlińskiego. W tym celu należy, już na etapie sporządzania testamentu zawrzeć odpowiednią klauzulę. Na gruncie takiego zapisu spadkobierca ustawowy po śmierci rodzica otrzyma należny mu zachowek z tym zastrzeżeniem, że będzie to dopiero po śmierci ostatniego rodzica.