Jak odziedziczyć majątek w Izraelu? | Adwokat w Europie

Izraelska ustawa o dziedziczeniu podlega ustawie o spadkach z 1965 r. Izraelskie sądy spadkowe, znane również jako sądy rejestrowe i rodzinne, mają jurysdykcję nad majątkiem każdej osoby, która mieszkała w Izraelu w chwili swojej śmierci lub która pozostawiła majątek, aktywa i nieruchomości w Izraelu. Typowe domniemanie prawne zawarte jest w paragrafie nr 1 Prawa spadkowego, a mianowicie: majątek osoby przechodzi na spadkobierców po jej śmierci. Obejmuje to aktywa podatkowe, nieruchomości, rzeczy osobiste, prawa autorskie i tak dalej.

Nasi prawnicy z firmy Adwokat w Europie pomagają międzynarodowym spadkobiercom przeprowadzić postępowanie spadkowe w Izraelu. Po śmierci spadkodawcy należy rozstrzygnąć o losie masy spadowej. Dziedziczenie to powszechna praktyka przenoszenia własności, a także praw, zobowiązań, długów, a nawet praw majątkowych.  Prawo spadkowe w Izraelu jest bardzo złożone i wymaga wskazówek eksperta w dziedzinie prawa spadkowego w Izraelu. Chociaż sama praktyka dziedziczenia przejawia się w jakiejś formie w każdym systemie prawnym, zasady dziedziczenia podlegają jurysdykcji, gdy spadkodawca (zmarły) zmarł i/lub posiadał majątek w chwili jego śmierci na terenie Izraela.

Podział spadku z mocy prawa w Izraelu

Izraelskie prawo spadkowe przewiduje dwa sposoby dziedziczenia majątku: testament lub dziedziczenie ustawowe. Jeśli zmarły zostawił testament, spadek zostanie podzielony między spadkobierców określonych w testamencie.

Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, oznacza to, że czekasz na proces dziedziczenia z mocy prawa i ta sytuacja wymaga szczegółowego wyjaśnienia przez prawnika z firmy Adwokat w Europie.

– Małżonek zmarłego w chwili śmierci otrzyma 50% wszelkich nieruchomości znajdujących się w masie spadkowej oraz 100% majątku ruchomego;

– Potomkowie zmarłego, w tym dzieci nieślubne i adoptowane oraz ich potomstwo, otrzymają 50% wszelkich nieruchomości i 0% innych rodzajów majątku odziedziczonego(ruchomości), takiego jak konto bankowe, fundusz emerytalny, nieruchomość, samochód itp.

– Rodzice, dziadkowie zmarłego i ich potomkowie.

– W przypadku braku wyżej wymienionych spadkobierców, państwo Izrael dziedziczy spadek i jest prawnie zobowiązane do przechowywania środków przez określone lata.

Czym jest nakaz dziedziczenia na mocy prawa izraelskiego?

W przypadku dziedziczenia w przypadku braku testamentu izraelskiego, podział spadku zgodnie z prawem rozpocznie się od wniosku o przeprowadzenie postępowania spadkowego. Wniosek ten można przesłać albo do Biura Rejestratora ds. Spadków, a stamtąd do sądu rodzinnego w celu wydania dekretu. Orzeczenie sądowe dotyczące dziedziczenia jest prawomocnym postanowieniem sądu. Nie ma przedawnienia i może być stosowana po latach od jej wydania.

Postanowienie testamentowe nie określa szczegółów podziału majątku między spadkobierców, a jedynie odnosi się do kwestii tożsamości spadkobierców i ich odpowiednich praw do dziedziczenia w odpowiednich procentach.

Do wniosku o testament należy dołączyć wiele dokumentów, w tym:

–   Wypełniony formularz o przeprowadzenie postępowania spadkowego.

–   Wskazanie prawa obcego co do miejsca zamieszkania zmarłego.

–   Wniosek o wydanie orzeczenia spadkowego musi być podpisany przez wnioskodawcę.

– Wnioskodawcą może być jeden ze spadkobierców, zarządca spadku lub wierzyciel spadkobiercy. Wniosek musi być podpisany przez prawnika, notariusza, sędziego lub przewodniczącego rady lokalnej lub konsulatu Izraela.

–   Wymagany jest oryginał aktu zgonu lub, jeśli zmarły zmarł poza Izraelem, wraz z apostille.

–  Oficjalne zawiadomienia wszystkich spadkobierców o złożeniu wniosku spadkowego wraz z podpisami ww. spadkobierców lub potwierdzenie doręczenia zawiadomień listem poleconym. Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami z firmy Adwokat w Europie w sprawie dokładnych wymogów proceduralnych dotyczących procesu ubiegania się o izraelski spadek oraz innych podmiotów, w tym wszelkich aspektów związanych ze spadkami. Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia spadkowego jest składany przez prawnika w imieniu zainteresowanej strony, należy do niego dołączyć oryginał Pełnomocnictwa Ogólnego lub kopię odpowiadającą oryginałowi.

Jeżeli zostałeś powołany do dziedziczenia w Izraelu, nie wiesz od czego zacząć, masz pytania dotyczące postępowań spadkowych, skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.