Author: Молодечкін Анатолій

  • Home
  • Author: Молодечкін Анатолій

Odrzucenie spadku w Europie

BRównież z powodu błędu co do prawa można uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Zaznaczyć przy tym należy, że do uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu nie może być samo tylko, nieuzasadnione szczególnymi okolicznościami, mylne przekonanie spadkobiercy, iż jego bierne zachowanie nie oznacza przyjęcia spadku […]
Czytaj więcej

Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek taki powinien spełniać wymogi formalne pozwu, jednak zamiast pozwanego wskazuje się wszystkich zainteresowanych wynikiem postępowania, czyli najczęściej w praktyce wszystkich spadkobierców. Pismo powinno zatem przede wszystkim zawierać: oznaczenie sądu- sąd miejsca zwykłego spadkodawcy wskazanie wnioskodawcy (wraz z adresem zamieszkania i nr PESEL) wskazanie spadkobierców określenie swojego żądania- zwięzłe określenie kto nabywa spadek, w jakich […]
Czytaj więcej

Jak obliczyć zachowek?

JZanim przystąpimy do obliczania zachowku, musimy w pierwszej kolejności określić potencjalny udział spadkowy osoby uprawnionej do zachowek. Ustalanie udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczenia zachowku przebiega nieco odmiennie od reguł przyjętych przy dziedziczeniu ustawowym. Ustawodawca nakazał bowiem w tym przypadku uwzględniać również spadkobierców, którzy spadek odrzucili oraz spadkobierców uznanych za niegodnych dziedziczenia. Podobnie jak w […]
Czytaj więcej

Odrzucenie spadku przed konsulem

Jedną z możliwości odrzucenia spadku po osobie bliskiej w Polsce, gdy samemu mieszka się za granicą jest udanie się do konsula Rzeczypospolitej Polskiej we właściwym terytorialnie urzędzie i złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jak wygląda odrzucenie spadku przed konsulem? Jak odrzucić spadek przed konsulem? Nie jest tajemnicą, że Polacy w ostatnich lata chętnie korzystają ze […]
Czytaj więcej

Jak skutecznie odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka

Wielu rodziców zmaga się z problemem dotyczącym odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka. Problem ten jest jeszcze bardziej uciążliwy zwłaszcza dla tych, którzy odetchnęli z ulgą przy odrzuceniu spadku we własnym imieniu wychodząc przy tym z założenia, że to rozwiązuje wszelkie ich problemy z dziedziczeniem niepożądanych długów spadkowych – nic bardziej mylnego bowiem w wyniku […]
Czytaj więcej

Odrzucenie spadku po upływie 6 miesięcy

Odrzucenie spadku po upływie 6 miesięcy będzie możliwe tylko wyjątkowo. W jakich sytuacjach? Jak złożyć przed sądem odpowiednie oświadczenie? Instytucja uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku dla laika brzmi niezrozumiale, ale zmierza ona do ochrony spadkobiercy przed niechcianym spadkiem, który to z różnych co do zasady niezawinionych powodów nie złożył w […]
Czytaj więcej

Stwierdzenie nabycia spadku

Sprawy spadkowe w związku ze swoją specyfiką są często bardzo trudne dla członków rodziny zmarłego, nie tylko dlatego, że dotyczą zmarłej ukochanej osoby, a także dlatego, że często powodują konflikt wśród członków rodziny, którzy mają prawo do dziedziczenia, czy to na podstawie ustawy czy zgodnie z testamentem. Uregulowaniu tego prawa można dokonać przez notarialne poświadczenie […]
Czytaj więcej

Zachowek – ile komu się należy i jak go uzyskać?

Najbliższej rodzinie spadkodawcy należy się zachowek, jeżeli zostali pominięci w testamencie lub w darowiznach zrealizowanych przed jego śmiercią. Spory sądowe dotyczące zachowku zdarzają się niezwykle często. Tym bardziej warto wyjaśnić najważniejsze kwestie związane z tą instytucją prawną. Zachowek – co to takiego? Ujmując rzecz najprościej, zachowek stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu […]
Czytaj więcej

Adwokat szkoda na osobie

Z ważnych powodów (dotyczących tylko poszkodowanego) i tylko na żądanie poszkodowanego sąd, zamiast renty, może przyznać poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany zmarł, naprawienie szkody przejawia się w czterech roszczeniach, które […]
Czytaj więcej

Rodzaje odszkodowań

Odszkodowanie może polegać na (wybór formy należy do poszkodowanego): przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, o ile jest to w ogóle możliwe (tzw. restytucja naturalna), zapłacie sumy pieniężnej (rekompensata pieniężna). W przypadku gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe bądź gdy wiąże się to z nadmiernymi trudnościami czy kosztami zobowiązanego, poszkodowany musi poprzestać na pieniężnym […]
Czytaj więcej