Jakie prawa ma poszkodowany w wypadku

Jestem poszkodowany w wypadku, jakie mi służą świadczenia po doznaniu szkody osobowej, gdzie szukać podstaw prawnych swoich roszczeń?

Niestety bardzo często ofiary wypadków doznają szkody zdrowotnej, której leczenie wymaga niemałych nakładów finansowych m. in. na rehabilitację, rekonwalescencję itd. Zdarza się, że ofiary wypadku same pokrywają koszty leczenia, gdyż nie zdają sobie sprawy z tego, iż obciążony nimi, na mocy prawa, powinien być sprawca. Jeżeli jest on ubezpieczony, wówczas koszty ponosi Towarzystwo ubezpieczeniowe. Ważne jest więc, aby prowadzić ewidencje poniesionych przez nas kosztów np.: zbieranie rachunków za leki.

Osoba poszkodowana ma również prawa wystąpienia o rentę, jeżeli w skutek wypadku utraciła ona częściowo lub całkowicie zdolność do pracy. Gdy jednak w wyniku wypadku osoba poszkodowana umiera, sprawca ma obowiązek pokrycia wszystkich kosztów związanych z pogrzebem i pochówkiem. Zgodnie z prawem jest on również zobowiązany do wypłacenia rodzinie ofiary renty lub odszkodowania, jeżeli śmierć ofiary spowodowała pogorszenie się warunków życiowych rodziny.

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroki        i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować swoim zakresem :

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego na podstawie art. 445 Kodeksu cywilnego (k.c.) w związku z art. 444 k.c.;
  • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego);
  • rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);
  • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadniona w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);
  • rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);
  • oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrot utraconych zarobków (art. 361 k.c.).

Jeśli brałeś udział w wypadku i nie wiesz co teraz zrobić, skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.