Jakie wyłączenia można spotkać w ubezpieczeniach domów i mieszkań

Ubezpieczając mieszkanie lub dom powinniśmy dowiedzieć się za jakie szkody zakład ubezpieczeń będzie odpowiadał, a za jakie nie. Innymi słowy musimy zapoznać się z przypadkami wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Odszkodowania nie dostaniemy np. za szkody górnicze.

Co to są wyłączenia ochrony?

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej są to przypadki zdarzeń za które zakład ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia (ogólnych warunków ubezpieczenia) nie odpowiada. W ubezpieczeniach majątkowych katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej jest określony przez zakłady ubezpieczeń podobnie, tym nie mniej można spotkać istotne różnice, które możemy uchwycić tylko poprzez dokładną analizę treści umowy – wzorca umownego jakim są ogólne warunki ubezpieczenia. Katalog wyłączeń zróżnicowany jest również w zależności od wariantu ubezpieczenia, który wybieramy.

Analizując stosowane przez ubezpieczycieli wyłączenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczeń mieszkań i domów, należy mieć świadomość, że ubezpieczenia te standardowo nie obejmują szkód powstałych (przy czym zakres wyłączeń może mieć katalog szerszy albo węższy, w zależności od ogólnych warunków ubezpieczenia występujących u danego ubezpieczyciela) z tytułu wymienionych w umowie zdarzeń będących następstwem:

  • umyślnego działania lub w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego oraz osób z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • prac górniczych tzn. tąpnięcia, osunięcie itp., których przyczyn pozostają w związku z pracami górniczymi;
  • działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terroryzmu;
  • naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją, np. długotrwałe i systematyczne zawilgocenie;
  • obowiązku zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych;
  • czynności wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • przepięć elektrycznych tzn. gwałtownych zmian poziomu napięcia w instalacji elektrycznej;
  • uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotów przyjętych przez ubezpieczającego do używania przechowania lub naprawy;
  • przemarzania ścian i przenikania wód gruntowych;
  • pleśni i zagrzybienia;

Za jakie szkody nie odpowiada ubezpieczyciel?

Wyłączenia mogą również dotyczyć rodzaju mienia, wówczas ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w:

• przedmiotach zabytkowych, dziełach sztuki, kolekcjach;
• papierach wartościowych, kartach płatniczych, kredytowych, debetowych;
• powstałe w przedmiotach ze srebra, złota i platyny, biżuterii, w dziełach sztuki, pieniądzach i innych środkach płatniczych
• dokumentach, rękopisach, danych zawartych na nośnikach, informacji,
• programach komputerowych;
• mieniu nieokreślonym we wniosku ubezpieczeniowym;
• budynkach w trakcie, w związku z budową, rozbudową lub przebudową,
• mieniu ruchomym pozostawionym na balkonach, tarasach.

Katalog powyżej sygnalizowanych wyłączeń wskazuje najczęściej spotykane ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej. Wyłączenia te nie mają charakteru absolutnego i często, w zależności od konkretnej umowy lub jej wariantu, katalog ten jest odpowiednio modyfikowany, dlatego też zawarcie umowy powinna poprzedzić dokładna analiza postanowień umownych zapisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W razie dalszych pytań na temat odszkodowań, skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.