Spadek na Ukrainie odziedziczony przez obywatela Polski

Wielu spośród obywateli Polski posiada dalszą lub bliższą rodzinę na Ukrainie. Czasem o jej istnieniu dowiadują się dopiero po śmierci członka rodziny zamieszkującego tereny sąsiedniej Ukrainy. Stąd pojawia się wiele zasadnych pytań, m.in: czy Polak może dziedziczyć po zmarłym na Ukrainie? Jak taki „proces” dziedziczenia wygląda? Czy trzeba spełnić jakieś szczególne przesłanki, aby dziedziczyć po zmarłym na Ukrainie krewnym?

Jakie prawo?

W stosunkach między Polską a Ukrainą obowiązuje, wymieniana już wielokrotnie w pozostałych artykułach publikowanych na portalu, umowa z dnia 24 maja 1993 r. o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych.

Art. 37 wymienionej umowy stanowi:

„1. Stosunki prawne w zakresie dziedziczenia mienia ruchomego określa prawo tej Umawiającej się Strony, której obywatelem był spadkodawca w chwili śmierci.

Stosunki prawne w zakresie dziedziczenia mienia nieruchomego określa prawo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium mienie to jest położone.

Ustalenie, czy rzecz wchodząca w skład spadku jest ruchomością czy nieruchomością, określa prawo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium rzecz ta się znajduje”.

Zatem, jeśli mowa o ustaleniu istnienia prawa własności nieruchomości, znajdującej się na Ukrainie jurysdykcję mają sądy ukraińskie.

Termin dla przyjęcia spadku

Zgodnie z art. 1270 Kodeksu Cywilnego Ukrainy:

Dla przyjęcia spadku ustanawia się termin sześciomiesięczny, biegnie on od momentu otwarcia spadku.

Analogiczną regulację i taki sam termin na przyjęcie bądź odrzucenie spadku ustanawia polski ustawodawca w polskim Kodeksie cywilnym.

Co ciekawe, w stosunku do obcokrajowców (gdy mowa o dziedziczeniu spadku) obowiązują takie same przepisy jak i do obywateli Ukrainy. A zatem Polacy z powodzeniem mogą dziedziczyć nieruchomości (ruchomości) po krewnych na Ukrainie i nie jest to obwarowane żadnymi szczególnymi przesłankami.

Cudzoziemcy w terminie sześciu miesięcy powinni osobiście bądź przez pełnomocnika złożyć w kancelarii notarialnej właściwej ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku. Jeśli miejsce zamieszkania spadkodawcy jest nieznane  w siedzibie właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości. (art. 1221 Kodeksu Cywilnego Ukrainy).

W razie powołania do dziedziczenia na Ukrainie, skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.