Spadek zagraniczny – jakie prawo właściwe

Spadki zagraniczne mogą przysporzyć wielu wątpliwości. Otrzymując spadekz zagranicy często nie wiemy czy stosować prawo polskie czy obce. A przecież w każdym państwie są inne terminy i inne uprawnienia spadkobierców.

Prawo właściwe dla spraw spadkowych określają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 Prawo prywatne międzynarodowe oraz Konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych z 5 października 1961 r. Należy również pamiętać o umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Prawo prywatne międzynarodowe

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe spadkodawca może w testamencie lub w innym rozrządzeniu na wypadek śmierci poddać sprawę spadkową swojemu prawu ojczystemu, prawu miejsca swojego zamieszkania albo prawu miejsca swojego zwykłego pobytu z chwili dokonania tej czynności lub z chwili swojej śmierci.

Jeżeli takiego wyboru nie dokona, to wówczas właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci.

Jeżeli prawem ojczystym spadkodawcy jest prawo obce, to dziedziczenie następuje właśnie według tego prawa obcego (chyba że spadkodawca wskaże w testamencie jako właściwe prawo swojego miejsca zamieszkania). Prawo ojczyste spadkodawcy określa krąg uprawnionych spadkobierców oraz zasady dziedziczenia.

Warto pamiętać, że w poszczególnych państwach prawo to może znacznie się różnić od polskiego. Na przykład w prawie niemieckim termin na zrzeczenie się spadku to sześć tygodni (chyba że ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy było za granicą). Prawo francuskie zaś posługuje się instytucją rezerwy, która jest zbliżona do naszego polskiego zachowku. 

Wydziały konsularne

Gdy musimy załatwić formalności spadkowe za granicą, niezbędne informacje uzyskamy w polskim konsulacie. Wydziały konsularne pośredniczą także przy niektórych czynnościach związanych z postępowaniem spadkowym. Przykładowo Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej w Londynie uczestniczy w wydobyciu w Anglii i Walii poświadczonej kopii testamentu.

Jeżeli sprawę spadkową musi rozstrzygnąć sąd, jako spadkobierca zwykle będziesz musiał zwrócić się do sądu w kraju UE, w którym zmarły mieszkał przed śmiercią.

Jednak jeśli spadkodawca wskazał jako prawo właściwe do rozstrzygnięcia sprawy spadkowej prawo kraju swojego obywatelstwa i jeśli jest to kraj UE, wspólnie z pozostałymi spadkobiercami lub zainteresowanymi stronami możecie uzgodnić wniesienie sprawy do sądu w tym kraju UE.

Co do wyboru sądu muszą zgodzić się wszystkie zainteresowane strony.

W razie powołania do dziedziczenia w jednym z krajów Unii Europejskiej, skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.