Rozwiązanie umowy o pracę w Anglii

W wielu kwestiach zasady zatrudnienia w Polsce i Wielkiej Brytanii znacznie się różnią. Jeśli pracujemy w UK, warto zapoznać się z naszym statusem prawnym – wiedzieć, do jakiej grupy zatrudnionych należymy, jaki rodzaj angielskiej umowy o pracę podpisaliśmy, jaki okres wypowiedzenia nas obowiązuje. Takie informacje przydadzą się, kiedy np. będziemy składać wypowiedzenie po angielsku. W zależności od tego, kto rozwiązuje umowę – pracownik czy pracodawca – temu pierwszemu przysługują różne uprawnienia. Wszelkie zmiany w umowie o pracę, jak również jej wypowiedzenie, muszą być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, w którym aktualnie przebywa pracownik. Większość sporów pracowniczych rozstrzyga specjalne komisje lub sądy. W tym drugim przypadku pomoc prawnika za granicą jest po prostu konieczna.

Rozwiązanie umowy o pracę za granicą

Umowa może zostać rozwiązana wyłącznie pod warunkiem przestrzegania obowiązującego prawa w umowie o pracę. W przypadku większości krajów UE lista możliwych przyczyn obejmuje: wzajemne porozumienie stron; wygaśnięcie umowy; śmierć pracownika. W takich przypadkach za granicą należne są również świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci; odmowa zawarcia umowy o pracę z inicjatywy jednej ze stron.Sądy często rozpoznają sprawy dotyczące rozwiązania umowy o pracę w związku z naruszeniem przez pracodawcę norm administracyjnych. Praktyka sądowa pokazuje, że firmy zagraniczne często błędnie interpretują wiele przepisów w tej dziedzinie lub w ogóle ich nie przestrzegają. W takim razie powinieneś szukać pomocy prawnej za granicą.

Rozwiązanie umowy o pracę w Wielkiej Brytanii

Powody rozwiązania umowy o pracę w Wielkiej Brytanii reguluje ustawa o prawach pracowniczych. Powody mogą być następujące:

  • radykalna zmiana warunków pracy;
  • naruszenie przez jedną ze stron warunków obowiązującej umowy;
  • terminowe zwolnienie pracownika;
  • pełne wykonanie wszystkich klauzul umowy;
  • siła wyższa (przedłużająca się choroba, pobór do wojska).

Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z prawem za naruszenie niektórych postanowień umowy o pracę. Przy odpowiedniej ingerencji prawnej, pracownik może liczyć nie tylko na powrót do pracy, ale także na wypłaty odszkodowań, których wysokość ustalana jest decyzją sądu. W razie jakiegokolwiek sporu z pracodawcą skorzystaj z usług prawników z firmy Adwokat w Europie.